How it works

Access and
Information Note

This is an Access and Information Note regarding applicants personal data handling according to the specifics of the services recruitment, selection, mediation and / or placement of requested staff.

 

 

 NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND DREPTURILE PERSOANELOR FIZICE A CĂROR DATE PERSONALE SUNT PRELUCRATE

Drepturile persoanelor vizate


Punct de lucru situat în Municipiul Constanța, strada Căpitan Romulus Petre, nr.14, et.1, camera 5, județ Constanța.

Număr ONRC: J13/2608/2020

CUI: 43158285

Telefon: 0729250000 

Email: dpo@ftr-jobs.com 

website: www.ftr-jobs.com


Extras din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE

(Regulamentul general privind protecţia datelor)


CAPITOLUL III: Drepturile persoanei vizate


Secţiunea 2: Informare şi acces la date cu caracter personal


Art. 13: Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată

(1) În cazul în care datele cu caracter personal referitoare la o persoană vizată sunt colectate de la aceasta, operatorul, în momentul obţinerii acestor date cu caracter personal, furnizează persoanei vizate toate informaţiile următoare:

a) identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului acestuia;

b) datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, după caz;

c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării;

d) în cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f), interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terţă;

e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;

f) dacă este cazul, intenţia operatorului de a transfera date cu caracter personal către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională şi existenţa sau absenţa unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor menţionate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, o trimitere la garanţiile adecvate sau corespunzătoare şi la mijloacele de a obţine o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziţie.

(2) În plus faţă de informaţiile menţionate la alineatul (1), în momentul în care datele cu caracter personal sunt obţinute, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informaţii suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă:

a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu

este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

b) existenţa dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor;

c) atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a), existenţa dreptului de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;

d) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;

e) dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală sau contractuală sau o obligaţie necesară pentru încheierea unui contract, precum şi dacă persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal şi care sunt eventualele consecinţe ale nerespectării acestei obligaţii;

f) existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat la articolul 22 alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

(3) În cazul în care operatorul intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, operatorul furnizează persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informaţii privind scopul secundar respectiv şi orice informaţii suplimentare relevante, în conformitate cu alineatul (2).

(4) Alineatele (1), (2) şi (3) nu se aplică dacă şi în măsura în care persoana vizată deţine deja informaţiile respective.


Art. 14: Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obţinute de la persoana vizată

(1) În cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obţinute de la persoana vizată, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informaţii:

a) identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului acestuia;

b) datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, după caz;

c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării;

d) categoriile de date cu caracter personal vizate;

e) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, după caz;

f) dacă este cazul, intenţia operatorului de a transfera date cu caracter personal către un destinatar dintr-o ţară terţă sau o organizaţie internaţională şi existenţa sau absenţa unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor menţionate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, o trimitere la garanţiile adecvate sau corespunzătoare şi la mijloacele de a obţine o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziţie.

(2) Pe lângă informaţiile menţionate la alineatul (1), operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informaţii necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă în ceea ce priveşte persoana vizată:

a) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

b) în cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f), interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terţă;

c) existenţa dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării şi a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi a

dreptului la portabilitatea datelor;

d) atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a), existenţa dreptului de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia;

e) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;

f) sursa din care provin datele cu caracter personal şi, dacă este cazul, dacă acestea provin din surse disponibile public;

g) existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat la articolul 22 alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

(3) Operatorul furnizează informaţiile menţionate la alineatele (1) şi (2): a) într-un termen rezonabil după obţinerea datelor cu caracter personal, dar nu mai mare de

o lună, ţinându-se seama de circumstanţele specifice în care sunt prelucrate datele cu caracter personal;

b) dacă datele cu caracter personal urmează să fie utilizate pentru comunicarea cu persoana vizată, cel târziu în momentul primei comunicări către persoana vizată respectivă;

sau

c) dacă se intenţionează divulgarea datelor cu caracter personal către un alt destinatar, cel

mai târziu la data la care acestea sunt divulgate pentru prima oară.

(4) În cazul în care operatorul intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost obţinute, operatorul furnizează persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informaţii privind scopul secundar respectiv şi orice informaţii suplimentare relevante, în conformitate cu alineatul (2).

(5) Alineatele (1)-(4) nu se aplică dacă şi în măsura în care:

a) persoana vizată deţine deja informaţiile;

b) furnizarea acestor informaţii se dovedeşte a fi imposibilă sau ar implica eforturi disproporţionate, în special în cazul prelucrării în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva condiţiilor şi a garanţiilor prevăzute la articolul 89 alineatul (1), sau în măsura în care obligaţia menţionată la alineatul (1) din prezentul articol este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective. In astfel de cazuri, operatorul ia măsuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanei vizate, inclusiv punerea informaţiilor la dispoziţia publicului;

c) obţinerea sau divulgarea datelor este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii sau de dreptul intern sub incidenţa căruia intră operatorul şi care prevede măsuri adecvate pentru a proteja interesele legitime ale persoanei vizate; 

sau

d) în cazul în care datele cu caracter personal trebuie să rămână confidenţiale în temeiul  unei obligaţii statutare de secret profesional reglementate de dreptul Uniunii sau de dreptul intern, inclusiv al unei obligaţii legale de a păstra secretul.


Art. 15: Dreptul de acces al persoanei vizate

(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la următoarele informaţii:

a) scopurile prelucrării;

b) categoriile de date cu caracter personal vizate;

c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale;

d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

e) existenţa dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;

f) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;

g) în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informaţii disponibile privind sursa acestora;

h) existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat la articolul 22 alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

(2) În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanţiile adecvate în temeiul articolului 46 referitoare la transfer.

(3) Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic şi cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informaţiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

(4) Dreptul de a obţine o copie menţionată la alineatul (3) nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altora.


Secţiunea 3: Rectificare şi ştergere


Art. 16: Dreptul la rectificare

(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

(2) Pentru exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1), persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, înregistrată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

(3) Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul alin. (1), precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 30 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).


Art. 17: Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)

(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

b) persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;

c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2);

d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care

revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul;

f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale menţionate la articolul 8 alineatul (1).

(2) În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal şi este obligat, în temeiul alineatului (1), să le şteargă, operatorul, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ştergerea de către aceşti operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

(3) Alineatele (1) şi (2a) nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:

a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;

b) pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este

învestit operatorul;

c) din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) şi (i) şi cu articolul 9 alineatul (3);

d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în măsura în care dreptul menţionat la alineatul (1) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau

e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.


Art. 18: Dreptul la restricţionarea prelucrării

(1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;

b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;

c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; 

sau

d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

(2) În cazul în care prelucrarea a fost restricţionată în temeiul alineatului (1), astfel de date cu caracter personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu consimţământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

(3) O persoană vizată care a obţinut restricţionarea prelucrării în temeiul alineatului (1) este informată de către operator înainte de ridicarea restricţiei de prelucrare.


Art. 19: Obligaţia de notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau restricţionarea prelucrării

Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ştergere a datelor cu caracter personal sau restricţionare a prelucrării efectuate în conformitate cu articolul 16, articolul 17 alineatul (1) şi articolul 18, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate. Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana vizată solicită acest lucru.


Art. 20: Dreptul la portabilitatea datelor

(1) Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:

a) prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a)

sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul

(1) litera (b); şi

b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

(2) În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul alineatului (1), persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

(3) Exercitarea dreptului menţionat la alineatul (1) din prezentul articol nu aduce atingere articolului 17. Respectivul drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este

învestit operatorul.

(4) Dreptul menţionat la alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altora.


Secţiunea 4: Dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat


Art. 21: Dreptul la opoziţie

(1) În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

(3) În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.

(4) Cel târziu în momentul primei comunicări cu persoana vizată, dreptul menţionat la alineatele (1) şi (2) este adus în mod explicit în atenţia persoanei vizate şi este prezentat în mod clar şi separat de orice alte informaţii.

(5) În contextual utilizării serviciilor societăţii informaţionale şi în pofida Directivei 2002/58/CE, persoana vizată îşi poate exercita dreptul de a se opune prin mijloace

automate care utilizează specificaţii tehnice.

(6) În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), persoana vizată, din motive legate de situaţia sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, cu excepţia cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public.


(7) În vederea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (1) persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, înregistrată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.


(8) Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în temeiul alin. (1) precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 30 zile de la data primirii cererii.


Art. 22: Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

(1) Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

(2) Alineatul (1) nu se aplică în cazul în care decizia:

a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată şi un operator de date;

b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului şi care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

c) are la bază consimţământul explicit al persoanei vizate.

(3) În cazurile menţionate la alineatul (2) literele (a) şi (c), operatorul de date pune în aplicare măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate, cel puţin dreptul acesteia de a obţine intervenţie umană din partea operatorului, de a-şi exprima punctul de vedere şi de a contesta decizia.

(4) Deciziile menţionate la alineatul (2) nu au la bază categoriile speciale de date c caracter personal menţionate la articolul 9 alineatul (1), cu excepţia cazului în care se aplică articolul 9 alineatul (2) litera (a) sau (g) şi în care au fost instituite măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanei vizate.


COMUNICAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(1) Datele cu caracter personal se pot comunica între operatori şi împuterniciţii acestora sau între operatori sau împuterniciţi ai acestora şi alte instituţii ori organisme publice sau entităţi de drept public sau privat în una dintre următoarele situaţii:

a) dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul expres şi neechivoc pentru comunicarea datelor sale;

b) fără consimţământul persoanei vizate în cazurile stricte prevăzute de lege.

(2) Comunicarea datelor cu caracter personal în situaţiile prevăzute la alin. (1) se poate face dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:

a) comunicarea se efectuează pe baza unui contract sau, după caz, a unui document de cooperare care trebuie să cuprindă cel puţin: numărul de înregistrare a notificării, temeiul legal al prelucrării şi scopul acesteia, termenul maxim de prelucrare, drepturile şi obligaţiile părţilor, modalităţile de asigurare a securităţii prelucrărilor şi de respectare a drepturilor persoanei vizate, precum şi menţiunea că datele pot fi utilizate doar de structura beneficiară şi numai în scopul pentru care au fost solicitate;

b) comunicarea se efectuează în baza unei solicitări scrise, care trebuie să cuprindă temeiul legal, scopul prelucrării şi datele solicitate, precum şi, dacă este cazul,

numărul atribuit beneficiarului de Autoritatea naţională de supraveghere.

(3) Comunicarea datelor cu caracter personal de către operatori şi împuterniciţii acestora se poate face şi on-line, cu respectarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2) şi asigurarea securităţii sistemelor de comunicaţii a datelor cu caracter personal.

(4) Datele cu caracter personal asupra cărora persoanele vizate au exercitat şi li s-a recunoscut dreptul de opoziţie nu pot face obiectul prelucrării.


CERERILE PENTRU COMUNICAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(1) Cererile pentru comunicarea datelor cu caracter personal prelucrate de către operatorul juridic FAIR TIME RECRUITMENT SRL vor respecta modelul propus 

(Anexa), deoarece trebuie să conţină datele de identificare a solicitantului (petiționarului), precum şi motivarea şi scopul cererii, conform prevederilor legale.

(2) Cererile care nu conţin elementele prevăzute la alin. (1) se restituie pentru completare, iar cele care nu se încadrează în condiţiile prevăzute de lege se resping, menţionându-se motivele pentru care comunicarea datelor cu caracter personal nu este posibilă.

(3) Înainte de comunicarea datelor cu caracter personal, operatorii verifică dacă acestea sunt exacte şi, dacă este cazul, actualizate.

(4) În situaţia în care se constată că au fost transmise date incorecte sau neactualizate, operatorii au obligaţia de a informa destinatarii respectivelor date asupra neconformităţii acestora, cu menţionarea datelor care au fost modificate.

(5) La comunicarea datelor cu caracter personal operatorii atenţionează destinatarii asupra interdicţiei de a prelucra datele pentru alte scopuri decât cele specificate în cererea de comunicare.NOTĂ DE INFORMARE și ACCES PRIVIND PRELUCRAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL CLIENȚI


Operatorul FAIR TIME RECRUITMENT SRL

Punct de lucru situat în Municipiul Constanța, strada Căpitan Romulus Petre, nr.14, et.1, camera 5, județ Constanța.

Sediul Social: Municipiul Constanța, județ Constanța / Str.Pescarilor 38, Bl.BM15, Ap.4

înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanța cu nr. de ordine J13/2608/2020, 

CUI 43158285, 

telefon +40729250000, 

email dpo@ftr-jobs.com,  

 

în calitate de operator economic vă informează că prelucrează pentru candidați/clienți, după specificul serviciilor de recrutare, selecție, mediere și/sau plasare de personal solicitate, următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, numele și prenumele membrilor de familie, sexul, data și locul nașterii, cetățenia, semnătura, date de stare civilă, date din permisul de conducere, număr asigurare socială/de sănătate, telefon, adresă de domiciliu/reședință, email, profesie, cont bancar, loc de muncă, formare profesională – diplome/studii, situație familială, situație militară, imagine, voce, origine rasială/etnică, convingeri religioase, politice sau filosofice, CNP, seria și actul de identitate/pașaport.

Temeiul legal al prelucrării acestor date cu caracter personal este stabilit în drept de următoarele prevederi:

 Prelucrare este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; (Art. 6 alin. (1) lit. (b) din Regulament);  Prelucrare necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale; (Art. 6 alin. (1) lit. (c) din Regulament), respectiv conformarea operatorului la prevederile legale aplicabile activității economice de mediere și plasare de personal;  Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice; (Art. 6 alin. (1) lit. (d) din Regulament);  Persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal anterior detaliate vizează prestarea serviciilor de recrutare, selecție, mediere și/sau plasare de personal, asigurând:

* Identificarea persoanei vizate în calitate de candidat, potențial client și beneficiar al serviciilor de mediere și plasare de personal;  Comunicarea în limitele normelor sociale de adresare și comunicare, în timp real,

pentru gestionarea și dezvoltarea relației parteneriale în mod optim;

* Îndeplinirea operațiunilor de ofertare și contractare a serviciilor de mediere și plasare de personal;  Verificarea conformității profilului personal al candidatului cu cerințele specifice unor posturi de muncă vacantate de parteneri contractuali din terțe țări cu regim specific; 

 *Respectarea prevederilor legale în materie de selecție, mediere și plasare/  de personal;

* Emiterea unor documente specifice activității; Datele sunt prelucrate cu suportul sistemelor de cloud computing subcontractate de la Google, motiv pentru ele vor fi transferate către parteneri din U.E. sau terțe părți, ce gestionează aceste sisteme.

 

Datele prelucrate pot fi transferate către partenerii din U.E. sau din terțe țări în funcție de sediul Angajatorului pentru al cărui post de muncă se derulează servicii de selecție, mediere și plasare/leasing de personal. Atunci când este necesar pentru aducerea la îndeplinire a obiectelor solicitate de candidați/clienți, și numai în situații specific, în baza unor garanții adecvate sau a consimțământului, Operatorul va transfera în străinatate date cu caracter personal, după caz, inclusiv către state care nu asigură un nivel de protecție adecvat al acestora (“’țări terțe”). Statele care nu asigură un nivel de protecție adecvat sunt statele din afara Uniunii Europene/a Zonei Economico-Europene, cu excepția statelor cărora Comisia Europeană le-a recunoscut un nivel de protecție adecvat, și anume: Andorra, Argentina, Canada (numai societățile comerciale), Elveția, Insulele Feroe, Guernsey, Israel, Insula Man, Jersey, Noua Zeelandă, Uruguay, Japonia, Statele Unite ale Americii– numai în limita protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA – (în măsura în care nu va fi emisă o decizie contrară în privința oricăruia dintre aceste state).

 

Atunci când Candidații/Clienții solicită prin intermediul Operatorului angajarea în cadrul firmelor ce sunt situate în State care nu asigură un nivel de protecție adecvat al datelor cu caracter personal, transferul datelor către respectivele state se întemeiază pe prevederile Regulamentului general privind protecția datelor referitoare la: transferul care este necesar pentru aplicarea unor măsuri precontractuale adoptate la cererea Clientului sau, după caz, transferul care este necesar pentru încheierea unui contract sau pentru executarea unui contract încheiat în interesul persoanei vizate.

 

Dacă este necesar să transfere date cu caracter personal ale Clienților către țări terțe sau organizații internaționale și în alte circumstanțe, Operatorul juridic va proceda în acest sens numai cu garanțiile prevăzute legal pentru aceste transferuri sau cu consimțământul expres al persoanei vizate.

 

Durata de prelucrare a datelor cu caracter personal în scopul furnizării serviciilor de recrutare, selecție mediere și plasare forță de muncă, vor fi păstrate de Operatorul juridic cel puțin 10 ani de la data stabilirii primului raport comercial între părți, cu prelungirea automată până la 20 ani, dacă persoana vizată nu solicită încetarea prelucrării prin transmiterea către Operatorul juridic a unei Cereri scrise înainte de expirarea termenului inițial de 10 ani, sau oricând în perioada de 20 de ani, cu condiția transmiterii de către candidat a unei cereri scrise de ștergere a datelor. După termenul de 20 de ani datele vor fi distruse cu condiția respectării prevederilor legale de arhivare aplicabile domeniului de activitate.

 

Durata de stocare a datelor obţinute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proporţională cu scopul pentru care se prelucrează datele, respectiv nu depăşeşte 30 de zile, perioada după care înregistrările se şterg prin procedură automată, în ordinea în care au fost înregistrate. În cazul producerii unui incident de securitate (inclusiv a unei încălcări a securității datelor cu caracter personal), durata de păstrare a materialului filmat relevant poate depăşi limitele normale în funcţie de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate.

 

Destinatarii acestor date pot fi, după caz: dvs. în calitate de persoană vizată, împuterniciții dvs., operatorul juridic și împuterniciții săi (angajații și colaboratorii contractuali), terțe părți: autorități publice locale/centrale (Instanțele de judecată, I.T.M., A.N.A.F, C.A.S., Instanțe de judecată, etc.)., terțe părți: angajatori din țară, din U.E. sau din terțe părți.

 

Prin transmiterea oricăror documente în format fizic sau electronic (inclusiv, dar fără a se limita la, formular candidatură, curriculum vitae, scrisori de intenţie, scrisori de recomandare) către Fair Time Recruitment („Societatea” sau „Operatorul juridic”), la adresele de email ale Societatii (domeniul web: www.ftr-jobs.com), de tip ***@ftr-jobs.com, persoanele fizice solicitante („Solicitanţii”) înțeleg că FAIR TIME RECRUITMENT SRL le va prelucra datele în conformitate cu prevederile acestui document.

 

În cazul în care Solicitanţii comunică în scris Societății, prin scrisoare recomandată trimisă pe adresa sediului social al firmei , refuzul de a consimţi la prelucrarea datelor lor cu caracter personal trimise anterior, acest refuz va atrage automat eliminarea acestora din baza de date a Operatorului.

 

Refuzul de a ne furniza accesul la aceste date, așa cum sunt ele detaliate în conținutul formularelor de selecție, determină imposibilitatea furnizării sau îndeplinirii serviciilor și activităților de recrutare, selecție, mediere și/sau plasare de personal, asumate de operatorul juridic.

 

Conform Regulamentului (UE) 679/2016, beneficiați de dreptul de acces, de rectificare sau ștergerea acestora, de restricționarea prelucrării, dreptul de opoziție și procesul decizional individual, dreptul de portabilitatea datelor, dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, dreptul de a depune plângere în fața unei autorități de supraveghere, drepturi ce sunt detaliate și-n documentul atașat prezentei notificări.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată și înregistrată, la sediul operatorului juridic, menționată în partea introductivă. Solicitanții se vor adresa Operatorului în vederea exercitarii acestor drepturi, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată și expediată la sediul Operatorului, care va conține toate datele personale ce se cer a fi șterse din banca de date, pentru a putea fi comparate cu cele din evidențele Operatorului. Nicio alta formă de comunicare (telefon, e-mail, fax etc.) nu este acceptată. Operatorul va răspunde Solicitanților și va lua măsurile ce se impun, în termenele prevăzute de lege.

 

Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

 

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

 

Pentru mai multe detalii și informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal aveți la dispoziție adresa Responsabilului cu Protecția Datelor: 

email: dpo@ftr-jobs.com.

 

Pentru mai multe detalii și informații vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

Str. Olari nr. 32, sector 2 București Telefon: (021).252.58.88 Fax: (021).252.57.57 Web: http://www.dataprotection.ro

 

Vă mulțumim pentru înțelegere.

 

Echipa, FAIR TIME RECRUITMENT S.R.L.

 

ANEXA

CONSIMȚĂMÂNT (Declarație – Acord) pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul/a …………………………….. identificat/ă cu CI/BI/pașaport, seria ….. nr. ………., denumit/ă în continuare “Persoană vizată” (conform GDPR) și aplicant pentru un post de muncă mediat de FAIR RIME RECRUITMENT SR, declar că am citit, am luat la cunoștință și am înțeles toate informațiile cuprinse în NOTĂ DE INFORMARE și ACCES PRIVIND PRELUCRAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL CLIENȚI pusă la dispoziție de operatorul juridic FAIR TIME RECRUITMENT SRL prin site-ul www.ftr-jobs.com .

În mod special, am înțeles și sunt de acord, în mod clar și neechivoc, ca operatorul juridic, FAIR TIME RECRUITMENT SRL să prelucreze datele meu cu caracter personal, inclusiv să transfere datele mele cu caracter personal, furnizate de subsemnatul în procesul de recrutare și selecție, către potențialii angajatori din țări ale U.E. sau terțe țări, asumându-mi în acest sens și potențialele riscuri, independente de acțiunile operatorului juridic.

Semnătura………………………….. Data…………………………………… Pesc           

Mesaj restrictii Covid 19

Din cauza situatiei Covid 19 din Romania, vizitele neprogramate la birourile Fair Time Recruitment sunt suspendate.

 

Va rugam programati o vizita la birou sau un interviu telefonic apasand butonul de mai jos.